ದೀಪಾವಳಿ ಸಡಗರ….. ಧಾರವಾಡದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು.(ಎಡಕ್ಕೆ) ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಪೇರಿಸಿಡುತ್ತಿರುವ ಮಾರಾಟಗಾರರು.