ನಗರದ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರದ ಬಳಿ ಮರವೊಂದು ಬುಡ ಸಮೇತ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು.