ಮಿಂಚು, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದು ಕಾರು ಜಖಂಗೊಂಡಿರುವುದು.