ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ.