ನಗರದ ನಾಗರಭಾವಿ ಬಳಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ತೇಪೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನೌಕರರು.