ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಬಳಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ದುರ್ಗತಿ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಮುರಿದು ನಿಂತಿರುವುದು.