ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ನಿಂಬು ಸೋಡಾ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾg.