ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಗೋದಾಮು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು.