ನಾಗವಾರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿ
ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು.