ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಿಂದ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಗರದ ಉಲ್ಲಾಳು ಕೆರೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು.