ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗ ಕುಳಿತಿರುವ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.