ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಕಲಾಪ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಎದುರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವುದು.