ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಊಟ ತಯಾರಿಸಲು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆಯವರು.