ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.