ಸೇಡಂ: ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯೇಂತಿದ್ದರು ಬಿತ್ತುವ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ರೈತರು.