ಮುನವಳ್ಳಿ ಸಮಿಪದ ಕಟಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಸ ಸರ್ಕಲನಲ್ಲಿ ಸುಭಾಸ ಯುವಕ ಮಂಡಳದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ.