ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅವರಣ ದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ಸವ ಕ್ಕೆ ನಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅಕ್ಷಿತಾ ಬೋಪಯ್, ಕವಿತಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಗೌಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು