ಇಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಉಡ್ಡಾವಣೆಗೊಂಡ ಚಂದ್ರಯಾನ೩ ರಾಕೆಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿ ಕಲಾವಿದ ಸುದರ್ಶನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.