ನಗರದ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಚಕ್ರಗಳ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು.