ನಗರದ ಶಕ್ತಿ ಕಾಲೋನಿ 2ನೆಯ ಹಂತದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ನಟರಾಜ್ ಅಡಿಗಾ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು.