ಮುನವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರದಿಂದ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಆಳಂದಿಯವರೆಗೆ ಸÀಂತಮಂಡಳಿಯವರಿಂದ ಆಷಾಡಿವಾರಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.