ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಸ್.ಎನ್. ಹೈ ಬತ್ತಿ, ಫಿರೋಜಖಾನ್, ಜಿ. ಹವಾಲ್ದಾರ, ರತ್ನಾ ಗಂಗಣ್ಣವರ, ಎಸ್.ಎನ್. ಶಿವಳ್ಳಿ, ಪಠಾಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.