ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ೧೦ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೌಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಬಳೆ, ಸರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.