ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು.