ಬೆವರ ಹನಿ———–
ನಗರದ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಮೂರು ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು.