ನಗರದ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ‘ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ: ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ವಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದು.ಗು.ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ನರಹರಿ ಇದ್ದರು.