ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೇಜ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 130.050 ಲೀ. ಮದ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.