ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದಿಂದ ಧಣಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.