ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ….
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿಣ್ಣರು ಪರsಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.