ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಚಿವ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.