ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು.