ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯಮಹಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೇ ಕುತ್ತ ತಳಿಯ ೧೦ ತಿಂಗಳ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು.