ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋಣ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.