ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಸಿದ್ಧರಾಮೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಾಣಸಿಗರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷಗಳು.