ಆಡಿಕೃತಿಕೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಹನುಮಂತ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಭಕ್ತರು ಬಾಯಿಗೆ ತಂತಿಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು.