ಬೀದರ್: ಮೊನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೀಟ್ ಪರಿಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.