ಅರಕೆರೆ ಸೌಥ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಕರಕಲಾಗಿರುವ ಗೃಹಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು.