ಸದಾ ಜನ ಸಂದಣಿಯಿಂದ ಗಿಜುಗುಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವಿನ್ಯೂ ರಸ್ತೆ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿರುವುದು.