ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಭಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.