ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೇ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು.