‘ಸಂವಿಧಾನ ದಿವಸ’ವಾದ ಇಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು.