ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಐಟಿ ಸಮ್ಮೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಗಣ್ಯರು.