ನಗರದ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ರಾಗಿ ಪೈರನ್ನು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು.