“¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸ÉêÁ ¥sËAqÉñÀ£ï (j)” ºÀħâ½î ªÀw¬ÄAzÀ £ÀUÀgÀzÀ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¸À¹ £ÉlÄÖ ¥Àj¸ÀgÀ ¢£À DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. «. f. ¥Ánî, «£ÉÆÃzï C¯Ár, J¸ï. PÉ. PÉÆmÉæñï, G¥ÁzsÀåPÀë ¢Ã¥ÀPï PÀdðV, DPÁ±ï ªÀiÁqÀ½î, «£ÁAiÀÄPÀ CªÁj, §¸ÀªÀgÁeï §½UÁgÀ, dUÀ¢Ã±ï §¼Áîj, ¸ÀwÃ±ï £ÀÆ°é, ¸ÀÆgÀeï PÀ¨Ár, £ÀA¢Ã±ï »gÉêÀÄoï, ¤w£ï gÁuÉèɣÀÆßgï, AiÀÄ®èªÀÄä ªÀUÀÎgÀtÂ, UÀuÉÃ±ï ¥Àæ¨sÁPÀgï, ªÀÄAdÄ£Áxï eÁzsÀªÀ, ¸ÀÄ¢Ã¥ï ¸Áé«Ä, ¥ÀªÀ£ï vÀqÀ¸Àzï, ªÀĺÁ°AUÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.