ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 10ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಉಪಘಟಕದಲ್ಲಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಆಗಿ ಪೆÇೀಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ, ಹೊಂದಿದ ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಪುತ್ರಯ್ಯ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರನ್ನು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.