ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಂತು ಪ್ರಮಾಣಿಸುವುದನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎರಡು ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು.