ಸಂಕ್ರಾತಿ ಸಂಭ್ರಮ….
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗುಡಶೆಡ್ ರಸ್ತಯ ಬಡಾವಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೊಂಗಲ್ ತಯಾರಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ದೃಶ್ಯ………