ಶ್ರೀಪುರದ ಆಂಡವನ್ ಆಶ್ರಮದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಮಹಾದೇಶಿಕನ್ ಆಂಡವನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿರವರನ್ನು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.