ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೂಗೋಡುನಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿದೇವಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕ ದಾಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕವಚ ಧರಿಸಿ ಆಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು.