ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಟ್ರಿನಿಟಿ‌ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು